Thống kê hồ sơ dịch vụ hành chính công tham gia cơ chế một cửa Quốc gia

Từ ngày Đến ngày

Nội dung thống kê

Đơn vị thực hiện thủ tục Tên thủ tục hành chính Số lượng hồ sơ
Tổng số hồ sơ 0

Biểu đồ theo thời gian

Hiển thị theo tháng