Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 11112/HCM THANH THUY-KATRIN-S. 9314404 3WGI 31/08/2018 11:26 CANG CAT LAI (HCM) View
2 1812120/VTU THANH THUY-KATRIN-S. 9314404 3WGI 17/08/2018 14:43 CANG POSCO (VT) View
3 1812096/VTU THANH THUY-KATRIN-S. 9314404 3WGI 17/08/2018 14:32 CANG POSCO (VT) View
4 1819063/HPG THANH THUY-KATRIN-S. 9314404 3WGI 21/08/2018 11:33 CANG HAI PHONG View
5 1800556/HPG THANH THUY 9314404 3WGI 16/08/2018 14:13 CANG HAI PHONG View
6 12345/VTU THANH THUY-KATRIN-S. 9314404 3WGI 02/07/2018 16:28 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
7 555/HPG THANH THUY-KATRIN-S. 9314404 3WGI 14/06/2018 16:49 CANG HAI PHONG View
8 234/HPG THANH THUY-KATRIN-S. 9314404 3WGI 14/06/2018 12:39 CANG HAI PHONG View
9 345/HPG THANH THUY-KATRIN-S. 9314404 3WGI 13/06/2018 14:06 CANG HAI PHONG View
10 1501675/QNH SALFORD QUAY 9452646 A8YO2 29/09/2017 19:24 CANG CAM PHA View
11 1502276/QNH DONG PENG 9092331 HP7430 14/08/2017 13:15 CANG CAI LAN View
12 31344/HCM THANH THUY 3WGI 04/08/2017 15:30 C. STRAGERIC MARINE View
13 1314/HCM THANH THUY 9314404 3WGI 04/08/2017 15:23 C PHU MY 2.1; 2.2-VT View
14 1502892/QNH AMP CRYSTAL 9633836 VRJP7 08/08/2017 07:57 CANG CAI LAN View
15 22221/HCM JIN YAO 9294214 VRCE6 13/07/2017 08:06 CANG TAN THUAN (HCM) View
16 1234/HCM DOROTHY TRADER 9238882 9VYY2 12/07/2017 16:16 CANG VICT View
17 7868/NAN HAO FAN 6 8628597 T3ZG 15/11/2016 11:14 CANG CHAN MAY (HUE) View
18 7567567/NAN HAO FAN 6 8628597 T3ZG 15/11/2016 11:53 CANG CHAN MAY (HUE) View
19 12345/QNI HAO FAN 2 8747604 E6CW2 12/07/2017 15:42 CANG HAI PHONG View
20 5858/CMU HAO FAN 2 8747604 E6CW2 12/07/2017 15:43 CANG CAN THO View
Showing 1 - 20 of 83 results
of 5